Allmänna villkor

Senast uppdaterad: November 9, 2023

1. Inledning och definitioner

1.1 I dessa villkor benämns du/ditt företag som Kunden och Senseworks AB, 559237-6593, Tvistevägen 47, 907 29 Umeå som Senseworks.

1.2 Tjänsten: Senseworks har utvecklat en webbaserad tjänst ("Tjänsten") för bearbetning, analys och presentation av ekonomisk data. 

1.3 Kontorstid: 8-17 CET

1.4 Kundens Data: Data eller annan information som finns lagrad i Tjänsten och som Kunden, eller någon på Kundens vägnar, matat in eller hämtat in via Integrationspartner för att användas av Kunden, samt resultatet av Tjänstens bearbetning av Kundens data.

1.5 Statistik: Statistik som av Senseworks, inom ramen för den till Kunden tillhandahållna Tjänsten, framställs från Kundens Data som behandlas i Tjänsten genom anonymisering och/eller aggregering på ett sådant sätt att varje möjlighet härröra statistik till en fysisk eller juridisk person permanent och irreversibelt omöjliggörs.

1.6 ntegrationspartner: Organisation som tillhandahåller Integrationstjänster via ett API som kan användas tillsammans med Tjänsten och med vilken Senseworks har avtal.

1.7 Integrationstjänst: Tjänster som Integrationspartner tillhandahåller och som kan anslutas och användas i Tjänsten. En lista över Integrationstjänster som från tid till annan kan användas i Tjänsten återfinns på Senseworks hemsida.

2. Beskrivning av Tjänsten

2.1 Senseworks erbjuder support via e-post och Teams på vardagar mellan 09:00-15:00 (stängt för lunch 12:00-13:00).

2.2 Löpande underhåll och uppdateringar utförs av Senseworks och ingår i avgiften.

3. Parternas åtaganden

3.1 Senseworks tillhandahåller Kunden Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor.

3.2 Kunden ansvarar för att den information och data som Kunden matar in i systemet är korrekt, är i överenskommet format och inte innehåller virus eller på annat sätt kan skada Tjänsten eller Senseworks hård- eller mjukvara. 

3.3 Kunden ansvarar för att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Kunden ska hålla Senseworks skadeslös mot anspråk från tredje man som påstår att Tjänstens hantering av Kundens Data strider mot dennes rättigheter eller lag.

3.4 Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och koder till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt för att ingen obehörigen kan komma åt dessa. Kunden ska omedelbart skriftligen meddela Senseworks om Kunden misstänker att obehöriga har eller kan komma att få tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för missbruk som sker med hjälp av Kundens inloggningsuppgifter.

3.5 Senseworks ska upprätthålla en teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå som inte ska vara sämre än vad man skäligen kan förvänta sig av en leverantör av Senseworks storlek och med hänsyn tagen till den typ av information som typiskt behandlas i Tjänsten.

3.6 Kunden får endast använda Tjänsten, och tillhörande programvaror, för sin egen verksamhet.

3.7 Kunden är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade servicefönster för nödvändig service och underhåll. Servicefönster sker i regel alltid utanför Kontorstid men kan vid speciella behov behöva ske även under Kontorstid. Om servicefönster behöver planeras under Kontorstid informerar Senseworks alltid på sin webbsida och via e-post minst 5 arbetsdagar i förväg. Senseworks ska vidta skäliga åtgärder för att minimera tiden för servicefönster och de eventuella störningar som detta medför för Kunden.

4. Ersättning

4.1 Debitering av tjänsten sker i förskott, och fakturan ska vara betald på avtalsperiodens första dag. Första fakturan utfärdas antingen a) efter att kunden har aktiverat tjänsten efter en testperiod eller b) i förskott med förfallodatum satt till den dag då tjänsten är avsedd att aktiveras, och kunden får en inbjudan att registrera sig för tjänsten. Avgiften för Tjänsten ska erläggas för hela avtalsperioden även om Kunden slutar använda Tjänsten under perioden; detta gäller dock inte om Tjänsten sägs upp under en testperiod. Senseworks har rätt till dröjsmålsränta vid försenad betalning enligt Räntelagen.

4.2 Kunden ska erlägga ersättning till Senseworks enligt prislista på Senseworks hemsida om inte annat avtalats. Senseworks förbehåller sig rätten att uppdatera gällande prislista allteftersom tjänsterna utvecklas. Senseworks har också rätt att justera priset för Tjänsten om antalet användare förändras hos Kunden. Senseworks har även rätt att justera priserna om dessa påverkas av faktorer utanför Senseworks kontroll som valutakursförändringar, skatter eller myndighetspålagor.

4.3 Arbete som för kundens räkning utförs av Senseworks utanför den ordinarie ersättningen debiteras Kunden med 1 800 kr exkl. moms per påbörjad timma. Senseworks informerar alltid kunden innan denna ersättning begärs.

5. Avtalstid

5.1 Villkoren träder i kraft i samband med att testperioden börjar och löper därefter med en avtalsperiod om tolv (12) månader från att Tjänsten aktiveras. Avtalet förlängs automatiskt i perioder om tolv (12) månader åt gången. Endera part kan säga upp Avtalet med minst tre (3) månaders varsel att upphöra vid utgången av en avtalsperiod. 

5.2 Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i) begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio dagar från anmaning; eller ii) försätts i konkurs, ställer in betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

5.3 Kunden säger upp avtalet genom Tjänsten eller genom epost-meddelande till Senseworks; Senseworks genom epost-meddelande till kunden.

6. Vid avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska Senseworks utifrån tillgängliga resurser och i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av Kundens data till Kunden eller till annan leverantör på ett sådant sätt att överföringen sker med så liten störning som möjligt för Kunden. Senseworks äger rätt till ersättning för det arbete som Senseworks utför i enlighet med Senseworks från tid till annan gällande timpriser.

7. Immaterialrätt

7.1 Kunden får härigenom en icke-exklusiv licens att under Avtalets giltighetstid inom ramen för sin verksamhet nyttja Tjänsten samt nya versioner och framtida uppdateringar till dessa.

7.2 Senseworks äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten och den programvara som används för Tjänsten samt till Statistik.

7.3 Avtalet innebär inte att någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet övergår mellan Parterna.

7.4 Parterna garanterar att deras åtaganden enligt Avtalet inte gör intrång i eller på annat sätt kränker Tredje mans företagshemlighet, upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet.

7.5 Inga rättigheter till Kundens Data övergår till Senseworks genom Avtalet.

8. Kundens data

8.1 Kunden äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Kundens Data.

8.2 Senseworks förbinder sig att under Avtalets giltighetstid behandla Kundens Data uteslutande för att tillhandahålla och supportera Tjänsten.

9. Kundens data

9.1 När Kunden vill importera data från en Integrationstjänst till Tjänsten, ansvarar Kunden för att Senseworks har rätt att importera Kundens Data, genom att antingen (A) själv ha ett korrekt avtal tecknat med Integrationspartner eller (B) säkerställa att Kundens kund har ett korrekt tecknat avtal med Integrationspartner.

9.2 Kunden ansvarar för att de data som importeras är kompletta och korrekta.

9.3 Senseworks ansvarar varken för Integrationspartners eller Integrationstjänster. Senseworks ansvarar för att det är tekniskt möjligt att importera data från Integrationstjänster till Tjänsten och att data som importeras är korrekt utifrån Senseworks implementation av integrationen vid varje enskilt tillfälle. Kunden accepterar att Senseworks inte har någon kontroll över respektive Integrationstjänst och att Integrationspartnern teoretiskt kan förändra eller stänga sina API:er eller av olika anledningar få tekniska problem som påverkar kvalitet eller prestanda för deras Integrationstjänst, i vilket fall Senseworks inte ska hållas ansvarig.

9.4 Kunden kan när som helst under avtalsperioden påbörja eller avsluta import av data från Integrationspartners genom Tjänsten.

9.5 Senseworks har rätt att utan varsel (tillfälligt eller permanent) stänga av möjligheterna till import av data från en eller flera Integrationspartners enligt ovan om:

9.5.1 Integationspartnern ändrar sin Integrationstjänst så att det påverkar Senseworks möjlighet att importera datat eller tillhandahålla Kunden Tjänsten; t.ex. genom strukturella förändringar i hur Integrationstjänsten levereras eller kommersiella förändringar som prisökningar som gör det omöjligt för Senseworks att fortsätta tillhandahålla Integrationstjänsten

9.5.2 Avtalet mellan Integrationspartner och Senseworks upphör, eller; 

9.5.3 Integrationspartner stänger Senseworks ute från eller begränsar Senseworks tillgång till Integrationstjänsten.

10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information om den andra parten som part fått del av genom dessa villkor. 

10.2 Det åligger därvid Part att tillse att personer som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna i samma utsträckning som följer av detta sekretessåtagande.

10.3 För det fallet att Part får anledning att misstänka att Konfidentiell Information har lämnats ut till någon tredje part åligger det Part att göra sitt bästa för att begränsa skadan därav och omedelbart informera den andre Parten.

10.4 Detta sekretessåtagande gäller dock inte för konfidentiell information som:

10.4.1 är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;

10.4.2 Part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra Parten;

10.4.3 Part på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra erhåller från tredje man utanför detta avtalsförhållande; 

10.4.4 Part är skyldig att avslöja på grund av tvingande reglering, domstols dom eller annat behörigt myndighetsbeslut; eller

10.4.5 Part är skyldig att avslöja på grund av tillämpliga börsregler eller någon annan erkänd marknadsplatsregel.

10.5 Senseworks äger rätt att i samband med marknadsföring av sina produkter eller tjänster  ange Kunden som användare av Tjänsten, med hjälp av Kundens namn och  logotyp.

11. Force Majeure; ansvarsbegränsning

11.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som part inte kunnat råda över eller förutse såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande etc., ska detta utgöra befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

11.2 Part har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av data, förlust av goodwill etc. såvida inte den andra parten orsakat dessa genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 Senseworks är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tjänsten.

12.2 Senseworks behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i mellan parterna tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

12.3 Senseworks behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vår integritetspolicy. Senseworks är personuppgiftsansvarig för behandling av bland annat användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för Tjänsten och för att förbättra och utveckla våra tjänster.

13. Överlåtelse

13.1 Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part.

14. Ändringar

14.1 Uppdateringar till dessa villkor publiceras på https://senseworks.io/allmanna-villkor/. Information om ändrade allmänna villkor meddelas via e-post minst en månad innan de nya villkoren träder i kraft. De uppdaterade villkoren ersätter dessa villkor.

15. Tvist

15.1 Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med första instans i Stockholms tingsrätt.