Arbetsgivaravgifter

Analysera bokförda löner och sociala avgifter, och jämför mot deklarerade belopp. Få en snabb överblick via översikten för att kontrollera om allt verkar rimligt. Eller grotta ner dig i detaljer när det behövs via övriga flikar.

Skapa en integration med Skatteverket för att deklarerade belopp ska hämtas automatisk, eller läs in en periodsammanställning i PDF format för att slippa knappa in siffrorna manuellt.

Fyll i deklarerade belopp

Fyll i deklarerade belopp för att få jämförelse mellan dessa och de bokförda beloppen. Det görs i fliken Översikt och det kan göras på något av följande tre sätt.

Via integration Skatteverket

Skapa en integration till Skatteverket för företaget. Då hämtas arbetsgivardeklarationer automatiskt från Skatteverket när de har deklarerats. Klicka på knappen Inläst AGA så hämtas beloppen och populeras i analysen.

Via periodsammanställning

Läs in en PDF fil med periodsammanställning arbetsgivaravgifter under Läs in data. Klicka sedan på knappen Inläst AGA så hämtas beloppen och populeras i analysen.

Manuellt

Det går även att manuellt skriva in de deklarerade beloppen. Här finns också en knapp, Fyll i deklarerat från bokfört, vilken fyller i de bokförda beloppen och dessa kan sen justeras manuellt om det behövs.

Vad som visas i analysen

Analysen visar data för löner och sociala avgifter per månad, för en period upp till 12 månader. Välj period i filtret. Analysen delas upp i fyra olika kategorier: löner, förmåner, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Först finns en översiktsflik som summerar allting. Sen finns ytterligare fyra flikar vilka visar respektive kategori mer detaljerat. Kanske räcker det att titta i översikten om allting ser rimligt ut? Och om något ser ut att avvika klicka dig in på fliken för den del du vill kontrollera närmare.

Översikt

I översiktsfliken fyller du i deklarerade belopp och ser skillnader mot de bokförda beloppen, både per månad och totalt för hela perioden. Alla skillnader beräknas som bokfört belopp minus deklarerat belopp.

För arbetsgivaravgifter och källskatt visas också hur stora dessa är i relation till löner och förmåner (bokförda), vilket är till stöd i rimlighetsbedömning av de sociala avgifterna.

Övriga flikar

Övriga flikar är alla uppbyggda på samma sätt. Högst upp visas en översikt med samma information som återfinns i översiktsfliken.

Nedanför visas mer detaljerad information över bokföringen. Du ser alla konton som tillhör kategorin och är aktiva under den valda perioden. Är det något som inte stämmer får du här bättre möjlighet att reda ut vad det är. Kanske behöver något konto flyttas i kontofunktionerna, eller saknas något konto och behöver läggas till?

Beräknad AGA

På flera platser visas beräknade arbetsgivaravgifter och skillnaden mot deklarerade arbetsgivaravgifter. Vid skillnader kan det vara en indikation att konton behöver flyttas i kontofunktioner eller att delar av lönerna på ett konto är bokförda till en annan arbetsgivaravgift.

Arbetsgivaravgifterna beräknas utifrån bokförda löner och förmåner multiplicerat med nivån på arbetsgivaravgifter (31,42% för full avgift).

Redigera kontofunktioner

Analysen byggs utifrån hur konton är placerade i kontofunktioner. För att få siffrorna att gå ihop kan konton behöva flyttas runt i kontofunktionerna. Alla grupper som är kopplade till analysen hittas under fliken Löner i kontofunktionerna.

Tips! Sitt med analysen öppen i en flik och kontofunktioner öppen i en annan flik. Då ser du direkt hur dina ändringar påverkar beloppen och skillnadsberäkningar i analysen.

Justeringar

För alla bokförda belopp är det möjligt att göra manuella justeringar. Kanske är viss del av lönekostnaderna kopplade till lägre avgifter men allt bokförs på samma konto. Då kan ett belopp subtraheras varje månad från gruppen full avgift och istället läggas till någon annan grupp.

Filtrera bort månader

Vill du bara se några få perioder? Då kan du filtrera bort månader som inte ska visas genom att klicka bort dem. Notera att summeringar fortfarande baseras på hela perioden, alltså även dolda månader. Detta för att rimlighetsbedömning på helår ska vara möjlig samtidigt som kontroll av några få månader mer detaljerat.

Senaste inläggen