Balansanalys

Balansanalysen hjälper dig att analysera balansräkningen. Se snabbt var det finns stora belopp och stora förändringar, både procentuellt och i belopp. Analysen visar hur många transaktionsrader som är avstämda, noterade och kommenterade på varje konto vilket kan ge en översikt vad som är gjort på respektive konto/kontogrupp.

Kommentera direkt på konton eller kontogrupper för att förklara förändringar och dokumentera slutsatser.

Ange tröskelvärde

Tröskelvärde och tröskelprocent kan anges i filter. De är frivilliga men om det anges markeras förändringar större en dessa (i absoluta tal) upp varmed det rekommenderas.

Välj perioder

Analysen visar olika perioder, vilka alla kan justeras fritt genom att ändra datumet. Det finns tre sorters perioder; aktuell period, jämförelseperiod och historisk period. Aktuell period är den huvudsakliga perioden som analyseras. Jämförelseperiod är den period som aktuell period huvudsakligen jämförs mot. Historiska perioder visas för att kunna jämföra trender mot fler år. Historiska perioder kan tas bort eller läggas till, maximalt kan tre historiska perioder visas.

Tips! Aktuell period i analysen sätts som standard till det aktuella räkenskapsår som valts i menyn högst upp för företaget, och övriga perioder anpassas utifrån det. Så ändra aktuellt år för företaget och gå in på analysen på nytt för att snabbt uppdatera perioderna.

Vad som visas i analysen

Konton och belopp

Alla balanskonton som har en ingående balans eller en transaktion på någon av perioderna som valts visas i analysen. De presenteras utifrån hur de har sparats i kontoplanen. Beloppet för en period är ingående balansen för det räkenskapsåret plus alla transaktioner fram till och med valt datum, dvs beräknad utgående balans.

Klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som skett på kontot under räkenskapsåret fram till och med valt datum. Du kan där också spara kontoutdraget eller klicka dig vidare till Konto för att se det i fullstor vy.

Andel av tillgångar

Intill alla belopp visas ett cirkeldiagram och en procent. Dessa visar hur stort beloppet är i relation till summa tillgångar. Är andelen positiv är diagrammet grönt, annars rött vilket då indikerar en skuld. Detta kan användas till att snabbt se vilka belopp som är väsentliga eller ej, samt om relationen till en gemensam punkt förändrats mot tidigare år.

Varians

Förändringen mellan aktuell period och jämförelseperioden visas under varians, både i belopp samt i procent. Om tröskelvärde och procent angivits markeras alla belopp och procent som är större än de valda tröskelvärdena (i absoluta tal). På så sätt kan större förändringar snabbt identifieras, vare sig det gäller belopp eller procent.

Markeringar

På varje rad visas hur många markeringar som gjorts på kontot eller kontogruppen för den aktuella perioden. Det som visas är hur många transaktionsrader som är markerade som avstämda (grön indikation), som noterade (orange indikation), och har en kommentar (pratbubbla).

Senaste inläggen