Moms

Analysen låter dig kontrollera olika former av moms i relation till försäljning och inköp. Du kan se vilka belopp som borde vara deklarerade enligt bokföringen och stämma av det mot momsdeklarationer.

Kontofunktioner

Analysen bygger på att konton är indelade i korrekta kontofunktioner. Du kommer åt kontofunktioner under Dataöversikt i Link, och kan där flytta konton mellan grupper. Funktioner som påverkar analysen finns under fliken moms. Om du är osäker till vilken funktion konton tillhör kan det vara till hjälp att hade både momsanalysen och kontofunktioner öppna i olika flikar. När du flyttar konton under kontofunktioner uppdateras momsanalysen automatiskt, och du kan på så sätt få direkt återkoppling hur förändringar påverkar analysen.

Utgående moms

Den första fliken i analysen behandlar utgående moms på försäljning. Konton under funktioner för Försäljning SV och momsfri jämförs med konton under funktioner för Utgående moms SV. För respektive momssats visas hur stor del av försäljningen som bokförd moms uppgår till.

Deklarerad utgående moms på försäljning kan skrivas in i analysen. För respektive momssats visas då skillnaden mellan bokförd och deklarerad moms.

Inköp omvänd moms

Den andra fliken i analysen behandlar inköp med omvänd moms. Konton under funktioner för Inköp från EU, Import & Omvänd moms jämförs med konton under funktioner för Utgående moms EU/Import. För respektive momssats visas hur stor del av inköpen som den bokförda momsen uppgår till.

Deklarerad utgående moms på inköp kan skrivas in i analysen. För respektive momssats visas då skillnaden mellan bokförd och deklarerad moms.

Momsfri omsättning

Den tredje fliken i analysen behandlar försäljning utan moms. Den visar konton under Bidrag, övrig omsättning m.m. som finns under Försäljning SV och momsfri.

I analysen visas alla konton som ligger i denna kontofunktionsgrupp. Deklarerad försäljning som är undantagen från moms kan skrivas in i analysen, och då visas skillnaden mellan den och den bokförda försäljningen.

Ingående moms

Den sista fliken i analysen behandlar ingående moms. Den visar konton under funktioner för Ingående moms.

Första delen av analysen visar alla konton under Ingående omvänd moms, och dessa summeras till en delsumma. Dessutom hämtas utgående omvänd moms att redovisa från fliken Inköp omvänd moms som kan användas för att jämföra beloppen. Andra delen av analysen visar konton som ligger under Ingående moms vilket ger en andra delsumma. Summan av dessa två delsummor jämförs sedan mot deklarerad ingående moms som skrivits in i analysen.

Bokfört eller omfört

Analysen visar på flera ställen bokfört på momskonto samt omfört mot avstämningskonto. Beloppen som visas under bokfört på momskonto är summan av alla transaktioner på kontot där avstämningskonto inte finns med på samma verifikat. Beloppen som visas under omfört mot avstämningskonto är istället summan av alla transaktioner på kontot där avstämningskonto finns med på samma verifikat. Vilka konton som är avstämningskonton kan ändras under funktionen för Avstämningskonto.

Manuella justeringar

Ibland kan verifikat innehålla många transaktioner, steg hoppas över i bokföringen eller det finns rättelser gjorda. Det kan då vara svårt att utläsa vad som är bokförd moms och vad som är omföringar, och dessa rader kan se konstiga ut i analysen. Därför är det möjligt att på flera ställen manuellt justera den bokförda momsen. Justeringar skrivs in med samma tecken som om de bokförts på kontot, exempelvis om utgående moms borde vara 1 000 kr större en månad skrivs det som -1 000.

Senaste inläggen