Nyckeltal

Nyckeltal ger en överblick över företagets finansiella situation och utveckling de senaste åren. Analysen visar nyckeltal för två perioder ("Utfall") och en jämförelse ("Trend") mellan dem. Ändra perioden genom att klicka på datumen. Analysen visar även de tre senaste årens branschnyckeltal jämfört med bolagets egna nyckeltal.

Ange bransch

Ange branschens SNI-kod under Företagsinställningar för att visa analysen. Du hittar en länk till SCB om du inte är säker på vilken SNI-kod du ska använda, här.

Förklaring branschens nyckeltal

SCB publicerar årligen nyckeltal för olika branscher, baserat på SNI-koder. Det dröjer oftast uppemot ett år innan nyckeltalen publiceras. Det innebär exempelvis att nyckeltalen för 2020 inte publicerades förrän slutet av 2021. När nyckeltalen finns publicerade visas de i Senseworks. Nyckeltalet som presenteras är medianen av nyckeltalet för alla företag som ingår på vald SNI-kod. Nyckeltalen påverkas alltså inte av att enskilda företag har väldigt höga eller låga nyckeltal.

Branschens nyckeltal för ett år baseras på samtliga företag inom den branschen med bokslut det året. Det innebär exempelvis att nyckeltalen för 2020 baseras på alla bokslut mellan 2020-01-31 och 2020-12-31.

Förklaring Nyckeltal
Bolagets trend

Analysen presenterar nyckeltal för de två senaste räkenskapsåren i Senseworks, samt förändringen ("Trend") mellan perioderna. Det är möjligt att ändra vilka perioder som ska visas här genom att ändra datumen.

Notera att nyckeltalen som visar förändringar mot tidigare perioder beräknas på motsvarande föregående. Om du t.ex. väljer perioden 2020-01-01 - 2020-06-30 kommer nyckeltalen som beskriver förändringar beräknas mot jämförelseperioden 2019-01-01 - 2019-06-30.

Branschanalys

Analysen presenterar nyckeltalen för de tre senaste åren det finns publicerade branschnyckeltal. Företagets nyckeltal för dessa år visas i kolumnen utfall, tillsammans med en indikator om nyckeltalet för företaget är större eller mindre än det för branschen.

Förlängda eller förkortade räkenskapsår

Om företaget har ett räkenskapsår som är längre eller kortare än 12 månader räknas det om till 12 månader vid jämförelse mot bransch för att ge en bättre jämförelse. Det påverkar även tidigare räkenskapsår. Exempelvis, säg att ett företag har det förkortade räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-10-31. För 2019 och 2018 var räkenskapsåren kalenderår. Det kommer innebära att företagets nyckeltal för 2020 baseras på perioden 2019-11-01 - 2020-10-31, och för 2019 baseras de på perioden 2018-11-01 - 2019-10-31, och så vidare för 2018.

Inga branschnyckeltal visas

Om inga nyckeltal visas under kolumnerna Bransch kan det bero på att det är en SNI-kod som sällan används och det därför inte finns nyckeltal redovisade för den branschen. Kontrollera om det finns någon annan SNI-kod som kan anges istället då det finns många med snarlika beskrivningar.

Nyckeltalens formler

Nyckeltalen beräknas utifrån hur konton placerats i kontoplanen i Senseworks. Följande nyckeltal presenteras i analysen:

Antal anställda

Genomsnittligt antal anställda under perioden. Beräknas utifrån antalet anställda som angivits i Senseworks.

Nettoomsättning

Nettoomsättning i tkr.

Summa tillgångar

Summan av tillgångarna i tkr.

Bruttovinstmarginal

Bruttovinst i relation till nettoomsättning, i procent. Där bruttovinsten beräknas som nettoomsättning minus varukostnaderna.

Bruttovinstmarginal är ett lönsamhetsmått som visar hur stor del av omsättningen, i procent, som finns kvar efter varukostnaderna beaktats. Nyckeltalet finns endast som ett branschnyckeltal för handelsbranscher.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen, i procent. Där rörelseresultat är rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna.

Rörelsemarginalen visar hur stor del av intäkterna som finns kvar för att täcka räntor och skatt. Rörelsemarginalen kan ses som det rörelseresultat företaget har för varje krona försäljning.

Nettomarginal

Nettoresultat i relationen till nettoomsättningen, i procent. Där nettoresultat är resultatet efter finansiella poster.

Nettomarginalen visar hur stor företagets vinst före bokslutsdispositioner och skatter är i relation till nettoomsättningen. Nettomarginalen kan ses som den vinst innan skatt företaget får ut för varje krona försäljning.

Förändring av nettoomsättning

Förändringen av nettoomsättning mellan perioden och motsvarande period innan, i procent.

Förändring av antalet anställda

Förändringen av genomsnittligt antal anställda mellan perioden och motsvarande period innan, i procent. Beräknas utifrån antalet anställda som angivits i Senseworks.

Avkastning på justerat eget kapital

Nettoresultat i relation till justerat eget kapital, i procent. Där nettoresultat är resultatet efter finansiella poster.

Nyckeltalet visar hur stor avkastning det satsade kapitalet genererar. Avkastningen kan ses som den vinst företaget genererar för varje investerad krona.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till balansomslutningen, i procent.

Nyckeltalet visar hur effektivt tillgångarna används för att generera vinst. Eftersom finansiella kostnader inte ingår påverkar inte företagets finansiering nyckeltalet. Avkastningen kan ses som den vinst efter finansiella intäkter som företaget genererar för varje krona av tillgångar som finns.

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning i tkr delat med genomsnittligt antal anställda under perioden. Beräknas utifrån antalet anställda som angivits i Senseworks.

Lager och pågående arbetes andel av nettoomsättning

Lager och pågående arbete i relation till nettoomsättning, i procent.

Kundfordringars andel av nettoomsättning

Kundfordringar i relation till nettoomsättning, i procent.

Personalkostnaders andel av nettoomsättning

Personalkostnader i relation till nettoomsättning, i procent.

Avskrivningars andel av nettoomsättning

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar i relation till nettoomsättning, i procent.

Finansnettos andel av nettoomsättning

Finansiella intäkter och kostnader i relation till nettoomsättning, i procent.

Soliditet

Justerat eget kapital i relation till balansomslutning, i procent.

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Nyckeltalet kan vara en indikation över ett företags betalningsförmåga på sikt. Andra faktorer kan dock behöva beaktas vid tolkning av soliditeten, såsom om företaget gjort utdelningar eller tillskjutit kapital.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbete i relation till kortfristiga skulder, i procent.

Kassalikviditet visar om likvida medel och andra kortfristiga fordringar överstiger de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet är därför en indikation över om kassaflödet kan täcka skulderna på kort sikt.

Senaste inläggen