Behörighetsadministration

Gå in på organisation i menyn för att styra över organisationens behörighetsstyrning. Ange hur användare ska kunna bjuda in andra till företag. Lägg till eller ta bort behörigheter till företag för användare. Endast de med rollen Behörighetsadmin kan komma åt sidan.

Behörighetsstyrning och företag

För enskilda företag styr användarna på företaget vilket inbjudningssätt företaget ska ha. Det finns två alternativ, antingen Hela organisationen eller Via inbjudan. Om Hela organisationen väljs som inbjudningssätt har alla användare i organisationen tillgång till företaget. Om Via inbjudan väljs som inbjudningssätt ges behörigheter till företaget via att bjuda in användare och/eller grupper.

Det är alltså användarna på ett företag som styr vilket inbjudningssätt som ska gälla för just det företaget. Dock, beroende på vilka sätt som angivits som tillåtna i organisationen kan valet vara begränsat för användarna så endast ett av alternativen Hela organisationen eller Via inbjudan är tillåtet.

Organisationens behörighetsstyrning

Bestäm hur behörigheter kan tilldelas i din organisation. Det här styr vilka sätt som användare kan ges behörighet till enskilda företag i din organisation. Det finns tre olika sätt behörigheter kan tilldelas: Hela organisationen, Grupper och Användare. Det går att aktivera alla tre sätten samtidigt. Minst ett sätt måste vara aktiverat.

När Hela organisationen är aktiverat kan användare välja det som inbjudningssätt på enskilda företag. Och när minst ett av Användare och Grupper är aktiverat kan Via inbjudan anges som inbjudningssätt på enskilda företag.

Notera att ändringar här kan påverka alla företag i din organisation och att ändringar inte kan ångras. Beroende på ändringen som görs kan effekten bli att användare tappar åtkomst till företag och behöver läggas till manuellt på nytt, var därför försiktiga med att ändra behörighetsstyrningen.

De olika valen för behörighetsstyrning innebär följande:

Användare

När användare är aktiverat kan användare ges behörighet till företag. Alltså, för att en användare ska ha åtkomst till ett företag behöver den läggas till på företaget.

Grupper

När grupper är aktiverat kan grupper ges behörighet till ett företag. Alla användare som ingår i gruppen får då behörighet till företaget, utan att en enskild användaren behöver ges behörighet. Se mer om grupper nedan.

Hela organisationen

När hela organisationen är aktiverat kan hela organisationen ges behörighet till ett företag. Det innebär att alla användare automatiskt får behörighet till företaget. Det går inte att begränsa så endast vissa ska ha behörighet utan alla användare i organisationen kommer ha åtkomst till företaget.

Behörighetsstyrnings effekt på enskilda företag

För enskilda företag kan behörighet alltså sedan tilldelas antingen genom Hela organisationen eller Via inbjudan, beroende på vilken behörighetsstyrning som är aktiverad för organisationen.

När Hela organisationen är aktiverat för organisationen kan det väljas på ett enskilt företag. Alla användare i organisation kommer ha behörighet till ett företag med det inbjudningssättet.

Ett företag har Hela organisationen som valt inbjudningssätt

När Grupper och/eller Användare är aktiverat för organisationen kan Via inbjudan väljas på ett enskilt företag. Endast användare (direkt eller via grupp) som är inbjudna till företaget kommer då ha behörighet. Notera att om både grupper och användare är tillåtna inbjudningssätt så är alltid båda dessa möjliga när har Via inbjudan.

Ett företaget har Via inbjudan som valt inbjudningssätt

För varje enskilt företag kan alltså inbjudningssätt anges som antingen Hela organisationen eller Via inbjudan, och det går att växla mellan dessa val. Alla med behörighet till företaget samt behörighetsadmin kan byta inbjudningssätt på enskilda företag. Detta så länge både Hela organisationen och minst ett alternativ under Via inbjudan är aktiverat för organisationen, annars kommer endast det tillåtna sättet vara möjligt att välja för alla enskilda företag.

Ge användare behörighet till företag

Som admin finns det två sätt att ge användare behörighet till företag. I fliken Företag:

 1. Markera ett eller flera företag
 2. Klicka på Koppla till användare
 3. Markera en eller flera användare, och klicka på OK

Eller i fliken Användare:

 1. Markera en eller flera användare
 2. Klicka på Koppla till företag
 3. Markera ett eller flera företag, och klicka på OK

Skapa grupper och lägg till användare till dem

Under fliken Grupper kan grupper skapas och hanteras. Klicka på Skapa grupp för att skapa en ny grupp. En grupp skulle exempelvis kunna vara ett kontor eller ett team.

För att lägga till användare i en grupp, i fliken Grupper:

 1. Markera en eller flera grupper
 2. Klicka på Koppla till användare
 3. Välj en eller flera användare, och klicka på OK

Eller i fliken Användare:

 1. Markera en eller flera användare
 2. Klicka på Koppla till grupper
 3. Välj en eller flera grupper, och klicka på OK

För att ta bort användare från en grupp så klicka på gruppen, markera användaren och välj att ta bort användaren från gruppen. Eller klicka på användaren, markera gruppen och välj ta bort grupp från användare.

Ge grupper behörighet till företag

Som admin finns det två sätt att ge grupper behörighet till företag. I fliken Företag:

 1. Markera ett eller flera företag
 2. Klicka på Koppla till grupper
 3. Markera en eller flera grupper, och klicka på OK

Eller i fliken Grupper:

 1. Markera en eller flera grupper
 2. Klicka på Koppla till företag
 3. Markera ett eller flera företag, och klicka på OK

Ta bort behörighet till företag för användare eller grupper

För att ta bort behörighet till ett företag för en användare eller grupp gör något av följande. I fliken Företag:

 1. Klicka på ett företag
 2. Markera någon användare eller grupp
 3. Klicka Ta bort behörighet

I fliken Användare eller Grupper:

 1. Klicka på en användare eller grupp
 2. Markera ett eller flera företag
 3. Klicka Ta bort behörighet

Hantera användare

Bjud in användare

För att bjuda in en ny användare till organisationen ange en mejl-adress under Bjud in användare och klicka Bjud in. Det är även möjligt att ange en grupptillhörighet för användaren, detta är dock frivilligt. Ett mejl skickas till den nya användaren med en länk via vilken den kan registrera sig.

Ta bort användare

Klicka på en användare, och välj Ta bort användare. Notera att användaren tas bort från organisationen och åtgärden inte kan ångras.

Utse behörighetsadmin

För att lägga till rollen behörighetsadmin hos en annan användare klicka på användaren. Klicka på symbolen för att redigera under Admin. Markera Behörighetsadmin, och klicka OK.

På samma sätt kan rollen också tas bort från en användare.

Senaste inläggen