Period

Period låter dig analysera rörelsen på ett eller flera konton per månad. Analysen visar summan av alla transaktioner som uppfyller valt filter, med flera perioder som jämförelse, vilket hjälper att identifiera trender och variationer.

Filter

För att visa en analys måste vilka räkenskapsår som ska visas samt konto eller kontogrupp väljas. Övriga filter är frivilliga. Alla filter kan kombineras, och det är möjligt att välja flera filter av samma typ, exempelvis flera konton.

När filter är satt ingår bara transaktioner som uppfyller alla valda filter, förutom för konto och kontogrupp som tar med transaktioner om något av dem är uppfyllda. Även om flera filter av samma typ är valda räcker det med att något av dem är uppfyllt. Det innebär exempelvis att om filter för både användare och serie är valt måste båda vara uppfyllda för att en transaktion ska ingå i analysen. Men om filter valts för både konto och kontogrupp ingår en transaktion om den uppfyller minst ett av dem.

Exempel filter

Ovan filter har satts för kontogrupp och objekt. Det leder till att analysen består av alla transaktioner som:

  • Är på ett konto som tillhör vald kontogrupp
  • Och är bokfört på valt objekt

Perioder som visas

Utifrån de räkenskapsår som valts i filter skapas de perioder som visas i analysen, dessa perioder är 12 månader. Om alla räkenskapsår är samma 12 månaders period kommer perioderna som skapas vara likadana som räkenskapsåren. Exempelvis om alla räkenskapsår går från januari till december kommer dessa perioder visas i analysen.

Däremot om något av räkenskapsåren är förlängt eller förkortat anpassas perioderna för att visa 12 månader, och kommer då inte vara likadana som räkenskapsåren. Den senaste perioden som visas sträcker sig fram till slutet av det senaste valda räkenskapsåret. Utifrån denna period skapas sedan 12 månaders perioder tills alla valda räkenskapsår som valts täcks in. Endast perioder som innehåller datum som ingår i något av de valda räkenskapsåren visas i analysen. Men notera att datum utanför valda räkenskapsår kan finnas inkluderade i perioder som visas när förlängda eller förkortade räkenskapsår finns.

Grafer

Analysen visar tre grafer: bokfört per månad, bokfört per kvartal och bokfört per period. Dessa visar summan av alla transaktioner som uppfyller valt filter, fördelat per period.

Tabeller

Tabeller visar summan av alla transaktioner som uppfyller valt filter. Dels summerat för samtliga konton som ingår i analysen, samt dels uppdelat per konto. Det är möjligt att klicka på belopp för att se transaktionerna som utgör beloppet.

Bokfört saldo

Tabellen för bokfört saldo visar summan av alla transaktioner som uppfyller valt filter, uppdelat per månad och år.

Räkenskapsårstabeller

För varje period som visas i analysen finns en tabell som visar periodens transaktioner per konto. Tabellerna visar summan av alla transaktioner som uppfyller valt filter, uppdelat per månad. För alla perioder visas samma konton, så om ett konto har en transaktion under någon av perioderna ingår det i tabellen för alla perioder.

Jämförelsebelopp

Tabellen visar jämförelsetal beräknade utifrån de perioder som visas i analysen och de transaktioner som uppfyller valt filter.

Ackumulerat

Du kan välja om du vill se alla belopp per månad eller ackumulerat över perioder för 12 månader. Om du väljer ackumulerade belopp visar då exempelvis den andra månaden summan av alla transaktioner för den första och den andra månaden. Och så vidare fram till månad 12. Detsamma gäller för grafen bokfört per kvartal, fast ackumulerat per kvartal istället.

Som standard visas belopp inte ackumulerade. Du kan växla mellan att visa ackumulerade belopp eller inte genom att klicka på funktionen.

Omvända tecken

Om du filtrerar på konton eller kontogrupper som är kopplade till intäktskonton så visas alla belopp som standard med omvända tecken mot hur de hanteras i bokföringen. Det innebär att kreditbelopp visas som positiva belopp och debetbelopp visas som negativa belopp.

Du kan växla mellan att använda omvända tecken eller inte genom att klicka på funktionen.

Senaste inläggen