Urvalsstöd: MUS

Monetary Unit Sampling (MUS) är en statistisk urvalsmetod som används för att avgöra om konton i de finansiella rapporterna innehåller några felaktigheter. Belopp i populationen med ett högre värde har en proportionellt högre chans att väljas.

Begreppsförklaringar

När är MUS lämpligt?

Följande bör vara sant för att MUS ska vara lämpligt att använda:

  • Målet är att uttala sig om totalt monetärt fel i en population.
  • Populationen är fullständig. Eftersom stickprov endast kan tas på poster som finns i populationen behövs andra åtgärder för att säkerställa fullständigheten.
  • Totalt fel i populationen förväntas vara litet/noll, och betydligt mindre än arbetsväsentlighet. Om stora fel förväntas leder det till väldigt många stickprov och MUS är därför troligtvis inte effektivt att använda.
  • Samtliga poster i populationen har en liknande sannolikhet att vara felaktiga, och beloppen poster förväntas vara felaktiga med är i relation till deras bokförda värde. Detta bör vara sant eftersom urval via MUS leder till att majoriteten av stickprov består av större poster, och om små poster kan förväntas innehålla större fel i relation till deras bokförda värde kan det leda till felaktiga slutsatser. I grunden härrör detta till ett antagande i MUS att varje krona i populationen har samma sannolikhet att vara felaktig.

Såhär gör vi ett urval:

För att göra ett urval behöver vi ange 1) den population (t.ex. intäkter) som urvalet ska göras på, och 2) risk och förväntade fel i populationen.

1. Ange population: Välj Filter

Först definierar vi den population som vi ska göra urval på. Du behöver ange minst period, konto eller kontogrupp samt belopp. Övriga filter är frivilliga. Flera filter av samma typ kan sättas, exempelvis flera konton.

Period: Välj den period eller räkenskapsåret du granskar.

Konto eller kontogrupp: Välj ett eller flera konton. Dra fördel av kontogrupp (via Kontoplan) 

Belopp: Filtrera population efter belopp. Om du exempelvis vill göra ett urval på intäkter och endast är intresserad av kreditbelopp kan beloppsfilter sättas på Kredit (Mindre än 0). När du väljer "Alla" kommer debet och kredit-belopp ha samma vikt (kredit -100 kr är samma som debet 100 kr).

Avslutningsvis, tryck på "Sök filter" längst till höger för att bekräfta ditt val av population och gå vidare till val av parametrar.

2. Ange risk och förväntade fel: Välj Parametrar

Snabbval risknivå och Konfidensgrad

Konfidensgrad är den sannolikhet med vilken du vill kunna uttala dig om att felet i populationen understiger arbetsväsentligheten. Om du exempelvis väljer 95% konfidensgrad (hög risk) och 0 förväntade fel, då kan du med 95% säkerhet konstatera att felet i populationen understiger arbetsväsentligheten, så länge stickproven ej innehöll några fel.

Konfidensgraden är därför kopplat till risknivån som finns. Desto högre risk som finns i populationen desto högre konfidensgrad bör väljas. Du väljer risknivå antingen genom snabbval för risk, eller genom konfidensgrad. En högre risknivå (konfidensgrad) leder till fler stickprov jämfört med en lägre risknivå. Risknivån avgörs utifrån faktorer som bland annat postens väsentlighet och vilka andra revisionsbevis som inhämtats. Om exempelvis andra revisionsbevis erhållits via analytisk granskning kan det ge stöd till att välja en lägre risknivå/konfidensgrad.

Relationen mellan risknivå och konfidensgrad kan ses i följande tabell från FAR:

Förväntade fel

Avser förväntat monetärt fel i populationen i relation till populationens totala belopp. Anges i %. Totalt belopp i populationen kan ses längst till höger bland parametrar. Om inga fel förväntas finnas anges 0.

Varför behöver detta anges? Om urval görs via MUS och tagna stickprov visar sig innehålla felaktiga belopp, då är det i de flesta fall inte längre möjligt att med vald konfidensgrad konstatera att totala fel understiger arbetsväsentligheten. För att nå upp i önskad konfidensgrad behövs då fler stickprov tas. För att undvika detta kan istället fel beaktas innan stickproven tas, och på sätt planera för att stickproven kommer innehålla felaktigheter och ändå nå upp till önskad konfidensgrad.

Notera att antalet stickprov kan öka kraftigt när fel förväntas och om stora fel förväntas bör andra tillvägagångssätt än MUS beaktas.

Beräkna urval på

Välj om urvalet ska göras på verifikat eller på transaktioner. När urvalet görs på verifikat består ett stickprov av alla transaktionsrader som uppfyller valt filter inom ett verifikat. När urvalet görs på transaktioner består ett stickprov av en enskild transaktionsrad.

Om exempelvis flera rader i ett verifikat utgör en faktura, eller om det finns verifikat med både debet- och kreditbelopp där du endast är intresserad av netto av dessa, kan det vara av fördel att göra urvalet på verifikat.

Arbetsväsentlighet

Arbetsväsentlighet anges under Företagsinställningar. Det är det belopp du vill kunna uttala dig om att totalt fel i populationen inte överstiger efter tagna stickprov.

Population

Populationen är summan av alla verifikat eller transaktioner som uppfyller valt filter. När urval görs på verifikat summeras alla transaktioner som uppfyller valt filter inom ett verifikat, och denna summa (i absolutbelopp) är det verifikatets bidrag till populationen. Denna summa bestämmer också hur sannolikt det är att ett verifikat ingår i urvalet. Exempelvis om summan är 0 kommer verifikatet inte kunna ingå i urvalet.

När urval görs på transaktioner omräknas alla transaktioner som uppfyller valt filter till absolutbelopp och summan av dessa är populationen.

3. Generera urval

Urval

Urvalet som slumpas fram presenteras i en tabell där alla transaktioner visas. Det är möjligt att klicka på verifikationsnummer för att se hela verifikatet. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner.

Samtliga transaktioner som uppfyllde valt filter visas i en tabell längst ner. Det är dessa som är populationen och samtliga poster här hade en positiv sannolikhet att ingå i urvalet.

Hela populationen

Här listas samtliga transaktioner som urvalet baserats på.

Hur urvalet tas fram

Utifrån angivet filter och parametrar beräknas antalet stickprov som krävs. Beräkningen av antalet stickprov baseras i Senseworks på Monetary Unit Sampling och binomialfördelningen enligt best practice. Binomialfördelningen bygger på urval med återläggning, vilket innebär att en post kan bli vald mer än en gång. Det är inte fallet när urval görs på ekonomisk data men när det finns många poster i populationen får detta en liten praktisk effekt och är en standardiserad approximation som görs.

Populationen delas med antalet stickprov som beräknats vilket ger ett beloppsintervall. Först sorteras hela populationen om slumpmässigt. Populationen stegas sedan igenom från en slumpmässig startpunkt, där varje steg är av beloppsintervallets längd, och alla poster som träffas är de som ingår i urvalet.

Exempel: Urval på intäkter

Vi önskar göra ett urval på intäkter vid bokslut genom MUS. Vi ser att de väsentliga intäkterna täcks in av kontogruppen Nettoomsättning. Debetbokningar kontrolleras separat och är därför inte av intresse i urvalet. Vi sätter därför filter på hela räkenskapsåret, Nettoomsättning och endast kreditbelopp.

Vi har genomfört analytisk granskning av intäkterna vilket gett oss måttliga revisionsbevis över att de är korrekta. Du kan läsa mer i FAR:s vägledning om hur du ska resonera här. Utifrån detta och risken i posten gör vi bedömningen att vi kan välja risknivå medel. Utifrån tidigare erfarenheter och vår kunskap om företaget förväntar vi oss inga fel i intäkterna. Vi sätter därför förväntade fel till 0%. En transaktion i företagets bokföring representerar en faktura, vi väljer därför att göra urvalet på transaktioner. Vi vill säkerställa att totala felet i intäkter inte överstiger 500 000 kr, vilket vi därför har satt som vår arbetsväsentlighet. Vi väljer sedan att "Beräkna urval" och nödvändigt antal stickprov slumpas fram i Senseworks.

Senaste inläggen