Urvalsstöd: Revisionsmässigt

Revisionsmässigt urval utgår från ett beloppsintervall som anges. Populationen stegas igenom och varje steg är beloppsintervallets längd. De poster som träffas är de som ingår i urvalet. Det innebär att större poster har en större sannolikhet att ingå i urvalet.

Såhär gör vi ett urval:

För att göra ett urval behöver vi ange 1) den population (t.ex. intäkter) som urvalet ska göras på, och 2) var x:e krona.

1. Ange population: Välj Filter

Först definierar vi den population som vi ska göra urval på. Du behöver ange minst period, konto eller kontogrupp samt belopp. Övriga filter är frivilliga. Flera filter av samma typ kan sättas, exempelvis flera konton.

Period: Välj den period eller räkenskapsåret du granskar.

Konto eller kontogrupp: Välj ett eller flera konton. Dra fördel av kontogrupp (via Kontoplan) 

Belopp: Filtrera population efter belopp. Om du exempelvis vill göra ett urval på intäkter och endast är intresserad av kreditbelopp kan beloppsfilter sättas på Kredit (Mindre än 0). När du väljer "Alla" kommer debet och kredit-belopp ha samma vikt (kredit -100 kr är samma som debet 100 kr).

Avslutningsvis, tryck på "Sök filter" längst till höger för att bekräfta ditt val av population och gå vidare till val av parametrar.

2. Ange var x:e krona

Beräkna urval på

Välj om urvalet ska göras på verifikat eller på transaktioner. När urvalet görs på verifikat består ett stickprov av alla transaktionsrader som uppfyller valt filter inom ett verifikat. När urvalet görs på transaktioner består ett stickprov av en enskild transaktionsrad. Om exempelvis flera rader i ett verifikat utgör en faktura, eller om det finns verifikat med både debet- och kreditbelopp där du endast är intresserad av netto av dessa, kan det vara av fördel att göra urvalet på verifikat.

Var x:e krona

Till sist ska beloppsintervallet anges, Var x:e krona. Desto större intervall som anges desto färre stickprov leder det till. Alla poster i populationen har en positiv sannolikhet att ingå i urvalet, dock desto större posten är desto högre är dess sannolikhet. Alla poster som är större än beloppsintervallet är garanterade att bli inkluderade i urvalet.

Urval

Populationen stegas sedan igenom med en slumpmässig startpunkt, där varje steg är av beloppsintervallets längd, och alla poster som träffas är de som ingår i urvalet. Urvalet som slumpas fram presenteras i en tabell där alla transaktioner visas. Det är möjligt att klicka på verifikationsnummer för att se hela verifikatet. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner.

Samtliga transaktioner som uppfyllde valt filter visas i en tabell längst ner. Det är dessa som är populationen och samtliga poster här hade en positiv sannolikhet att ingå i urvalet.

Senaste inläggen