Objektlista

Objektlista låter dig överblicka alla objekt och deras resultat. Identifiera snabbt projekt med stor omsättning samt projekt med stora vinster eller förluster. Jämför mot andra perioder och kommentera direkt på ett objekt.

Vad är ett objekt?

I bokföringen kan det skapas dimensioner och objekt vilket enskilda transaktioner kan kopplas till i bokföringen. På så sätt kan intäkter och kostnader kopplas till något och det blir lättare att följa upp resultatet för detta något. Typiskt exempel är vid projektredovisning, där ett enskilt projekt är ett eget objekt i bokföringen.

En dimension är en överordnad indelning av objekt. Under en dimension kan det finnas många objekt.  Exempelvis är en vanlig dimension projekt, och då kan alla objekt som är projekt samlas under den dimensionen.  

Vad som visas i analysen

Alla objekt med minst en transaktion på ett resultatkonto under den valda perioden visas i analysen. För varje objekt summeras transaktionerna ihop på olika kategorier, exempelvis omsättning, utifrån hur konton är placerade i kontoplanen. För varje objekt visas även ett resultat vilket är beräknat utifrån summan av alla kategorier.

Objekten grupperas inom den dimension de tillhör. Transaktioner utan objekt ligger inom en egen dimension och på ett eget objekt (OBJEKT SAKNAS). På så sätt innehåller analysen samtliga transaktioner som skett på resultatkonton under perioden.

Välj period

Ange vilken period som analysen ska visas för. Det finns ingen begränsning vilken period som kan anges utan valfria datum kan väljas.

Det är även möjligt att lägga till jämförelseperioder. Upp till två jämförelseperioder kan väljas.

Klicka på belopp

Klicka på ett belopp för att öppna drill down. Då visas alla transaktioner som skett på kategorin under perioden, och alltså utgör beloppet. Transaktionerna kan sedan sorteras på exempelvis belopp för att se de största.

Sortera tabell

Sortera tabellen utifrån de olika kategorierna, exempelvis omsättning eller resultat, för att se objekt med störst belopp eller minst belopp. Objekten sorteras inom varje dimension.  

Klicka på ett objekt

Om du klickar på ett objekt så öppnats det i en ny flik i resultaträkningen med filter på objektet och de perioder som valts. Där kan du se mer detaljerat hur det bokförts på objektet eftersom det i resultaträkningen presenteras på kontonivå istället för att summeras på större kategorier.

Senaste inläggen