2024-03-15

Vi träffade den mycket framåtlutade och visionäre revisorn Mathias Nilsson på Mazars.

Du blev nyligen medbjuden i projekt ISA for LCE i det globala nätverket i Mazars, hur kändes det? 

Det är fantastiskt roligt att få vara med från början när ett nytt regelverk ska implementeras. Att delta i dessa tidiga skeden innebär inte bara att man bidrar till att lägga grunden för framtida processer, utan också att man har möjlighet att påverka och forma regelverket så att det blir så effektivt och användarvänligt som möjligt. När Mazars metodik ska implementeras tillförs en extra dimension av spänning, eftersom deras välbeprövade metoder och strategier inte bara säkerställer en smidig implementering, utan också främjar högsta möjliga standard och kvalitet. Att vara en del av detta innovativa arbete är inte bara berikande på ett professionellt plan, det är också en unik möjlighet att lära sig, växa och bidra till en positiv förändring inom branschen.

I vår bransch pratas det oftast om att dataanalys har så stor potential och påverkan på revisionsarbetet, och det slängs mycket utbildning på området. Vi tycker att det saknas bra verktyg, men vad anser du? Är det för lite dataanalys och behövs det bättre verktyg inom området? 

I det nuvarande läget på marknaden erbjuder avancerade analysverktyg betydande möjligheter till dataanalys genom att hantera stora mängder data. Trots detta når inte alltid effektiviteten upp till önskad nivå. En stor del av problematiken ligger i utmaningen att utbilda användare och utveckla en djupare förståelse för dataanalysens kärna. En betydande begränsning är frånvaron av programvara som helt automatiserar processen, särskilt när det gäller att hantera och strukturera kunders data på ett sätt som möjliggör strömlinjeformad analys som är universellt tillämpbar. I dagsläget saknas verktyg som helt kan adressera dessa behov.

Även om det fanns program som kunde automatisera hela analysprocessen skulle resultaten fortfarande ha begränsat värde utan en användares förståelse för den underliggande betydelsen av datan som analyseras. Det är kritiskt att förstå syftet med analysen och vilka risker den avser att motverka.

Ytterligare en utmaning uppstår under planeringsfasen i revisionen, där det är avgörande att korrekt identifiera och definiera de risker som är mest relevanta för våra kunder. Denna process kräver en omfattande förståelse för kundens verksamhet och de specifika utmaningar som de står inför.

Dessutom är vissa granskningsmoment i vår revision, som inte innefattar dataanalys, trots att de ger värdefulla insikter, tidskrävande att genomföra. Här kan dataanalys erbjuda ett mer effektivt och arbetsbesparande alternativ. Genom att tillämpa mer avancerade metoder för dataanalys kan vi både minska tiden för granskning och öka dess precision.

För att möta dessa utmaningar är det av yttersta vikt att vi kontinuerligt arbetar med att utbilda och utveckla våra medarbetares kompetenser inom dataanalys. Det innebär inte bara att lära dem hur analysverktygen används på ett korrekt sätt, utan även att utveckla förmågan att förstå och tolka data på ett sätt som är relevant och bidrar till revisionen. Genom att förstärka dessa färdigheter kan vi utnyttja dataanalysens fulla potential och därigenom skapa mervärde för våra kunder och revisionen.

En revisor är idag som en schweizisk armékniv där man är expert på flertalet områden och inom kort även hållbarhet. Hur ser du på utvecklingen och det ansvar som läggs på revisorer?

När jag skrev mitt prov för auktorisation 2014, upplevde jag att det krävdes expertis inom ett brett spektrum av områden: revision enligt ISA-standarder, redovisning enligt K2/K3 och IFRS, inkomstskatter, mervärdesskatt, bolagsrätt samt aktiebolagslagen (ABL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Sedan dess har det dock beslutats att vi som auktoriserade revisorer även ska besitta expertkunskaper inom hållbarhet och ESG/CSRD. Denna utveckling är visserligen positiv för branschen från ett sysselsättningsperspektiv, men att införa ytterligare ett expertisområde har sina utmaningar. Det kan liknas vid att behärska fem språk flytande, för att sedan få ett sjätte språk tillagt att lära sig.

Visserligen finns det specialister inom hållbarhet på Mazars redan, men ansvaret formuleras och hanteras som om vi alla, auktoriserade revisorer, som individer ska vara dessa specialister. Det jag främst undrar över är hur denna utveckling kommer att påverka möjligheten att bli auktoriserad revisor genom den nuvarande modellen, där provet sträcker sig över två dagar. Med tanke på att listan över ämnen som måste behärskas bara blir längre, utan att något område tas bort, ställer det frågor kring hur attraktivt det kommer att vara att sträva efter en karriär som revisor inom branschen.

Denna ständigt ökande komplexitet och bredd av kunskapskrav riskerar inte bara att höja tröskeln för nya talanger att komma in i yrket, utan också att öka belastningen på redan verksamma revisorer. Detta väcker en viktig fråga om hur vi kan balansera behovet av specialiserad kunskap med att hålla yrket tillgängligt och attraktivt för framtida generationer.

Hur tror du att nästa generations revisorer kommer att vara?

Nästa generations revisorer är svåra att förutse, men jag tror att kunskapen från universitet och högskolor måste förändras. Jag ser ett ökat behov av IT-miljökunskap, där revisorer måste kunna hantera stora mängder data och utföra analyser på dessa. Samtidigt kvarstår de utmaningar som finns idag där kunskapen kring redovisning kan vara begränsad hos kunderna. Många tror att redovisning är enkelt och bara handlar om plus och minus, men det finns många aspekter att ta hänsyn till som är lätt att missa vid enstaka händelser. För att sammanfatta hur jag tror att nästa generations revisorer kommer vara: jag tror att de kommer vara skickliga inom dataanalys och att hantera stora mängder data. Fokus kommer att ligga på att minimera fel vid insamling av data eller att upptäcka fel i insamlad data. Dessutom kommer de behöva hantera och granska ESG/hållbarhetsdata, vilket också kommer att innebära att man måste vara kritisk till den inkommande datan från både leverantörer och företag själva. Utan en blockchain-lösning för detta blir det nästan omöjligt att säkerställa att presenterade siffror är helt korrekta och inte dubbelt redovisade eller inte redovisade alls.

Vi har tidigare diskuterat i vår intervjuserie att revisionsbranschen kommer att bli mer datadriven och att detta kan utmana gamla affärsmodeller. Vad tror du?

Att exakt förutspå vilka egenskaper och kunskaper nästa generations revisorer kommer att behöva är en utmaning. Dock står det klart att utbildningen vid universitet och högskolor måste anpassas för att möta det förändrade landskapet inom revision och redovisning. En avgörande förändring är det ökande behovet av fördjupade IT- och dataanalysfärdigheter. Framtida revisorer måste vara rustade för att effektivt hantera och analysera stora datamängder, en kompetens som blir alltmer central i takt med att digitaliseringen fortskrider.

Samtidigt som teknologin utvecklas, kvarstår utmaningar relaterade till grundläggande redovisningsprinciper. Trots uppfattningen om att redovisning endast innebär att hantera siffror i form av 'plus och minus', finns det många komplexa faktorer att ta hänsyn till. Detta är särskilt relevant vid ovanliga eller engångstransaktioner, där risken för misstag ökar.

För att förtydliga min vision för nästa generation revisorer: de kommer att vara skickliga inom dataanalys, med en särskild förmåga att hantera stora datamängder. Deras fokus kommer att ligga på att minimera felaktigheter i datan, oavsett om det gäller inmatning eller tolkning av data. Utöver detta kommer nästa generations revisorer även att behöva utveckla kompetenser inom granskning av ESG och hållbarhet. Detta område kräver också en stark förmåga till dataanalys, då datan ofta kommer från både leverantörer och bolagen själva. Kritisk granskning av denna data blir avgörande, och utan en lösning som blockchain kan det vara svårt att garantera att de presenterade siffrorna är korrekta, utan risk för dubbelredovisning eller utelämnanden.

Denna nya dimension av revisionsarbete betonar vikten av teknologisk kompetens och förmågan att ifrågasätta och verifiera information. Utbildningsprogrammen måste därför anpassa sig för att förbereda studenterna inte bara på de traditionella aspekterna av revision och redovisning, utan även på de nya kraven som teknologin och samhällsansvaret medför.

Vi på Senseworks arbetar med att standardisera revisionen och effektivisera genom realtidskopplingar från viktiga datakällor, så revisorn snabbt kan rulla fram arbete och arbeta i realtid. Vi strävar efter att eliminera så mycket administration som möjligt och olika arbetsytor, vilket även innefattar användandet av Excel. Tror du att man är redo att minska sitt användande av Excel och för den delen även sina personberoenden?

Det finns en växande övertygelse bland revisorer om att det är dags att lämna traditionella verktyg som Excel till förmån för mer avancerade teknologiska lösningar. Den grundläggande förutsättningen för denna övergång är dock att vi måste bibehålla vår förmåga att förstå de processer som ligger till grund för de resultat som genereras. Användningen av Excel och andra bekanta verktyg ger en känsla av säkerhet eftersom användaren har en djup förståelse för de formler och beräkningar som tillämpas, vilket möjliggör noggrann analys och säkra slutsatser.

Förändring är alltid en utmaning för människor. Vissa omfamnar den för de möjligheter och den utveckling den medför, medan andra kan känna sig osäkra inför att behöva anpassa sig till nya sätt att arbeta. Det är dock i övergången – likt skiftet från BlackBerry till iPhone eller byte från fossilbil till en Tesla – som är nyckeln till att vinna bred acceptans. När denna övergång upplevs som minimalt besvärlig och till och med positiv, blir den en välkommen förändring för alla. Men precis som med alla stora förändringar sker denna anpassning inte över en natt. Rom byggdes inte på en dag; varje sten lades ned en i taget, vilket skapade en stadig och varaktig grund som överlevt århundraden och konflikter.

Tålamod, tillsammans med insikten om de effektivitetsvinster och förbättringar i kvalitet som ny teknologi kan erbjuda, är avgörande för att föra revisionsbranschen framåt. Det är genom att noggrant utforska och implementera dessa nya verktyg – samtidigt som vi säkerställer att kvaliteten på vårt arbete bibehålls eller till och med förbättras – som vi kan övertyga branschen om värdet i dessa förändringar. För att framgångsrikt navigera denna övergång krävs det att vi både är villiga att lära oss och att vi förstår vikten av de bakomliggande processerna som gör att vi kan dra tillförlitliga slutsatser från vår dataanalys.

Du har ju stöttat Senseworks i utvecklingen och fått se en tidig version av programmet fram till idag. Hur upplever du utvecklingen?

Senseworks banar väg i den digitala transformationen av revisionsbranschen genom sitt innovativa tillvägagångssätt för databehandling. Genom att inte bara fokusera på de utmaningar vi står inför i våra revisioner, utan också på att skapa möjligheter för integration med andra program via API:er, visar de på en imponerande flexibilitet och framåtblickande tänkande. Deras databas- och analysplattform vilar på en robust grund som möjliggör effektiv dataanalys, även när det gäller komplexa dataset från ERP-system som traditionellt har hanterat uppgifter på mindre effektiva sätt.

De framsteg som Senseworks har gjort kan till synes verka enkla, men de är i verkligheten på gränsen till att revolutionera hur vi utför dataanalyser, även i de mest utmanande miljöerna. Denna utveckling är inte bara fascinerande att följa, utan den utgör också en positiv förändring för revisionsbranschen ur mitt perspektiv.

Genom att erbjuda denna höga grad av interoperabilitet och effektivitet underlättar Senseworks för revisorer att inte bara hantera, utan också att utvinna värdefull insikt från data. Det öppnar upp för en ny möjlighet inom revision där datadriven insikt och effektivitet går hand i hand, vilket i slutändan kan leda till högre kvalitet på revisioner och en djupare förståelse för de verksamheter som granskas.

Vilka förhoppningar har du för Senseworks under 2024?

Jag hoppas innerligt att Senseworks fortsätter att bryta ny mark med sitt innovativa tänkande, och jag är ivrig att se dem inte bara hålla sig flytande utan också träffa rätt med sina produkter på ett sätt som verkligen förändrar spelet för revisorer och ekonomer. Min nyfikenhet är särskilt riktad mot hur de kommer att utveckla revisionsverktyg som integreras sömlöst med deras analysdatabas, allt inom ett och samma system. Att förena dessa element skulle inte bara revolutionera vårt arbete utan också höja både kvaliteten och effektiviteten i vår vardag.

Sensework har potentialen att erbjuda lösningar som speglar just dessa nyckelord: ökad kvalitet och effektivitet. Dessa ambitioner är inte bara högst eftersträvansvärda utan också kritiska för branschens fortsatta utveckling och framgång. Jag ser fram emot att utforska hur deras verktyg kan transformera den traditionella revisionsprocessen, göra den mer integrerad och datainformerad, och därigenom möjliggöra för oss att leverera arbete av högre kvalitet på kortare tid.

För alla inblandade, från revisorer till ekonomer, representerar Senseworks strävan en lovande utveckling. Det är inte bara deras teknologi som är av intresse, utan även deras vision om att skapa en mer sammanhängande och effektiv arbetsmiljö för finansiella professionella. Jag ser med spänning fram emot att se de kommande innovationerna från Senseworks och hur de kommer att forma vår bransch framöver.

Du har nyligen börjat använda AI på daglig basis i ditt revisionsarbete. Hur har det varit?

Att införa AI i revisionsprocesserna har visat sig innebära både utmaningar och fördelar. En av de största utmaningarna har varit att hantera känsliga kunduppgifter och interna dokument på ett säkert sätt. Trots dessa hinder är potentialen som AI, och i synnerhet verktyg som ChatGPT, erbjuder enormt spännande. Jag ser med stor förväntan på hur det kan förenkla och förbättra vissa delar av mitt revisionsarbete.

Specifikt erbjuder ChatGPT ett värdefullt stöd för att automatisera processer och säkerställa att inga felaktiga eller oönskade element infiltrerar våra revisioner. Detta är särskilt relevant eftersom mänskliga fel och slarv är oundvikliga även inom revision. Vi är medvetna om att ChatGPT inte är felfri, men dess förmåga att lära sig och utvecklas över tid lovar en kontinuerlig förbättring i det stöd det kan erbjuda..

Hittills har det största stödet jag erfarit kommit från användningen av VBA-kodning i Excel och Word, vilket har varit en ovärderlig resurs i automatisering och effektivisering av arbetsflöden. Utöver detta ser jag en stor potential i ChatGPT:s förmåga att assistera med formuleringar av rapporter och texter, både internt och externt. Denna aspekt av AI kan spela en kritisk roll i att höja kvaliteten på kommunikationen och rapporteringen inom revisionsarbete.

Framtiden för AI inom revision ser ljus ut, med teknologin som erbjuder möjligheter till förbättrad effektivitet och noggrannhet. Även om det finns utmaningar som måste övervinnas, särskilt de som är relaterade till datasekretess och integritet, är de steg jag tar mot att integrera AI-verktyg som ChatGPT i mina processer ett lovande tecken på branschens utveckling. Jag ser fram emot att fortsätta utforska dessa verktygs potential och att hitta nya sätt att integrera AI i vårt arbete för att ytterligare förbättra våra revisionstjänster.

Vilka tips har du till revisorer som själva vill komma igång med AI?

Sekretess är och förblir en grundpelare i vårt arbete, särskilt när vi använder AI-verktyg som ChatGPT eller Copilot. Det är avgörande att komma ihåg att all information som delas med dessa plattformar utanför våra egna säkra datamiljöer potentiellt kan bli tillgänglig för andra användare. Därför måste vi alltid vara oerhört försiktiga med vilken data vi matar in i dessa system.

Trots dessa sekretessbetraktelser uppmanar jag kollegor att inte dra sig för att experimentera med dessa verktyg. Att vara med och utforma prompter och utforska de kostnadsfria versionerna av dessa tjänster kan ge en god förståelse för deras potential och begränsningar utan att direkt behöva investera i deras premiumerbjudanden. Denna försiktiga tillnärmning tillåter oss att bedöma vilket verkligt värde dessa verktyg kan tillföra vårt arbete, samtidigt som vi håller våra kunders och vår egen information säker.

Integrationen av ChatGPT i olika arbetsflöden har varit särskilt imponerande. Även om introduktionen av Siri till Apple-produkter var en nyskapande funktion vid sin tid, framstår ChatGPT som betydligt kraftfullare i jämförelse. När det används korrekt kan det bli ett ovärderligt stöd. Vi står inför en snabb utveckling inom detta område, och möjligheterna att testa och anpassa dessa verktyg till våra specifika behov har aldrig varit större.

Men jag kan inte nog understryka vikten av att alltid vara medveten om sekretessriskerna. När vi navigerar i detta nya tekniska landskap måste vi balansera vår nyfikenhet och vilja att innovera med ett strikt upprätthållande av våra sekretessåtaganden. På så vis kan vi både skydda våra klienters integritet och utforska nya horisonter med AI-stöd på ett ansvarsfullt sätt.

Hur kändes det här? 

Det gläder mig att få dela med mig av mina erfarenheter och tankar med er, särskilt som en auktoriserad revisor med omfattande erfarenhet från arbete med en diversifierad klientbas på Mazars kontor i Helsingborg. Mitt arbete spänner över ett brett spektrum av företag, från stora börsnoterade bolag till mindre ägarledda företag, vilket ger mig en unik insyn i de olika behoven och utmaningarna som dessa bolag står inför.

Jag vill betona att även om jag uttrycker positiva åsikter om användningen av AI och dess potential att förändra revisionsbranschen till det bättre, så gör jag det utifrån mina egna erfarenheter och observationer. Min åsikt är inte på något sätt influerad av sponsring eller ekonomisk ersättning. Mina kommentarer ska ses som oberoende synpunkter från en yrkesverksam inom revision, som ser värde i att utforska och implementera ny teknik för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete.

Henrik Frienholt

Head of Sales

Vill du veta mer oss? Kontakta gärna mig på henrik@senseworks.io

Andra nyheter